• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lich thi tháng 5/2018

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 05/2018 như sau:
  TT Khóa Hạng GPLX Số học sinh Ngày thi KTKH Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 C-K94 C 80 17/4/2018 03,04,05,06,07 08,09/5/2018
  2 B2-K178 B2 200
  3 C-K95 C 80 26/4/2018
  4 B2-K179 B2 200
  5 A1-K03-2018 A1 200 19/5/2018
  6 C-K96 C 80 15/5/2018 21,22,23 24/5/2018
  7 B2-K180 B2 154
  8 T36 B2 5 10, 11 12/5/2018