• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 06/2019

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 6/2019 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K121
  48
  09/06/2019
  10,11,12
  13/06/2019
  2
  B1-K16-TĐ
  50
  3
  B2-K203
  185
  4
  C-K122
  64
  15/06/2019
  19,20,21
  22/06/2019
  5
  B2-K204
  180
  6
  B2-K205
  190
  29/06/2019
  Sát hạch tháng 07/2019
  7
  B1-K17-TĐ
  45
  8
  C-K123
  48
  9
  A1-K04-2019
  150
  29
  30/06/2019
  10
  T36
  148
  5,6,7
  08/6/2019
  11
  T36
  125
  23,24,25
  26/6/2019