• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • GXN

  Ảnh giấy xét nghiệm Covid-19 các kỳ SH

  Ảnh giấy xét nghiệm Covid-19 các kỳ SH
  TT
  Ngày SH
  Mã kỳ thi
  Link
  Ghi chú
  1.
  30/08/2021
  K467/TT
  https://photos.app.goo.gl/n6fEy2nMyG31vneb9
  2.
  07/09/2021
  K468/TT
  https://photos.app.goo.gl/Xsyvo8gwnBQCiPi38
  3.
  13/09/2021
  K469/TT
  https://photos.app.goo.gl/QF7tvD4UbCw1tAYE7
  4.
   22/09/2021
  K470/T36
  https://photos.app.goo.gl/JWqbgVsR9qjqkAZi8
  5.
  29/09/2021
   K271/TT
  https://photos.app.goo.gl/XJKHbLNU1sSSZ4Co8
  6.
  04/10/2021
   K271/T36
  https://photos.app.goo.gl/WRmjP3suRMsk61Qt7
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.

  Tin liên quan